Gizdakoff - консултантско студио.
 

Oценителски услуги

Дружеството извършва следните оценителски услуги:

  • първоначална оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, неосезаеми активи и търговски дружества;
  • актуализация на оценка;
  • контрол върху хода на строителството и изразходваните до момента средства.

Цени на оценителските услуги, валидни от 01 януари 2010 год.:

1. Незастроени терени: 80÷240 лв./бр., УПИ с ПУП: 150÷450 лв./бр.

2. Етажна собственост:
• апартаменти: 100÷300 лв./бр.;
• гаражи: 20÷60 лв./бр.;
• офиси: 120÷360 лв./бр.;
• търговски имоти /магазини, заведения, складове и др./: 140÷420 лв./бр.

3. Къщи, вкл. прилежащ терен и подобренията в него без допълващото застрояване: 160÷480 лв./бр.

4. Стопански недвижими имоти /хотели, бензиностанции, производствени и складови бази и др./: 300÷3000 лв . по индивидуална калкулация в зависимост от количеството на активите и сложността на оценката.

5. Машини и транспортни средства: 30÷50 лв./бр.

6. Технологично оборудване: 200÷2000 лв. по индивидуална калкулация в зависимост от количеството на активите и сложността на оценката.

7. Търговски предприятия /вкл. бизнес оценка: 400÷4000 лв. по индивидуална калкулация в зависимост от количеството на активите и сложността на оценката.

8. Актуализация на стара оценка - 50 % от цената на първоначалната оценка.

9. Потвърждаване на стойността по стара оценка - 30 лв. на оценка.

Калкулацията се извършва по формулата, предложена на Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България на 27.03.2010 год.:

````(Т+Ттр) х Сч х Ксл х Кт
С = ----------------------------- + Ском
````````````0,75


където:
С - стойност на оценителската услуга, лв.;
T - норма време, включваща приемане на възлагането, запознаване с първичната информация, оглед на обекта, изготвяне редактиране, отпечатване и предаване на оценката, ч.;
Tтр - време за път, ч.;
Сч - часова ставка, 30 лв./ч.;
Ксл - коефициент за сложност при недостатъчна първична информация, сложен правен статут и др.;
Кт - коефициент за бърза услуга при срок, по-малък от обичайния;
Ском - командировъчни разходи, съгласно нормативната уредба.

Забележки:
1. Цените са без ДДС.
2. В цените по т.т. 1, 2, 3 и 5 не са включени командировъчни разходи.
3. Цените са валидни и за незавършено строителство.
4. За бързи услуги – 150% от цената за обичайна услуга, а за експресни - 200%.
5. Цените по рамкови договори са в други ценоразписи.

Срокове:

Срокът за извършване на оценките е от 3 /три/ до 6 /шест/ работни дни след изпълнение от страна на Възложителя на следните условия: представяне на необходимите първични документи, осигуряване на достъп за оглед и заплащане на услугата.
Този срок не важи за оценка на търговски предприятия.
Бързата услуга е за два работни дни, а експресната - за един.
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио